קריטריונים לקבלת ואישור הצעות מחקר

 

 1. המטרה למחקרים צריכה להיות פרסומם. הועדה רשאית להחליט על חריגה במקרים של מחקרים שמבחינת סיווגם אינם ניתנים לפרסום.

 2. יועדפו מחקרים שיש להם גם השלכה יישומית.

 3. יועדפו מחקרים שניתן להשלימם תוך שנה.

 4. יאושרו מחקרים מקוריים ולא שכתוב של עבודות קיימות שהוכנו עבור גוף אחר.


 5. זכות הפרסום הראשונה שמורה למכון פישר.

 6. אין למכון חובת פרסום המחקר – הפרסום לפי שיקול דעתו של המכון.

 7. עבודות המחקר יוגשו בשפה העברית ולפי דרישת המכון גם בשפה האנגלית.

 8. הצעות המחקר יוגשו על פי מפרט שיוגדר על ידי המכון.

 9. לכל הצעת מחקר שתאושר יקבע מלווה מטעם המכון.
  התשלום: 33% עם אישור ההצעה, 33% עם הגשת שלד המחקר, 33% לאחר קבלת המחקר.

 10. המכון יפרסם הזמנה לקבלת הצעות מחקר באמצעי התקשורת המקובלים.

 11. כל מי שמגיש הצעה למחקר ומועסק על ידי מעביד ממשלתי או ציבורי, חייב לצרף אישור ממעבידו על כך שהוא מסכים לביצוע המחקר עבור מכון פישר.

 12. עם קבלת הצעת המחקר ע"י המכון ייחתם הסכם התקשרות בין המכון לבין החוקר.
עבור לתוכן העמוד